DES DE 1918 OFERINT
SOLUCIONS ELECTROTÈRMIQUES

Directiva PED


Guia d'aplicació de la directiva 97/23 CE "Equips a pressió" per equips escalfats per resistències elèctriques.
 
Dades de partida:
PS: Pressió de disseny (bar)
TS: Temperatura de disseny (º C)
V: Volum del recipient en (L)
Tu: Temperatura d'inflamació (º C)
Pt: Pressió de vapor a la temperatura de disseny (bar)
Naturalesa del fluid a escalfar: perillós o no perillós